ECN publicatie: facebook
Titel:
Statistische verwerking meetgegevens en verbetering opstelling PV-combi
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN BM 1-8-2000
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-I--01-008 Overig
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
32  Niet beschikbaar.

Samenvatting:
De metingen aan zonnecollectoren ter bepaling van de rendementscurve worden uitgevoerd onder stationaire omstandigheden. Kleine schommelingen in omgevingsparameters en onnauwkeurigheden in meetsensoren zorgen echter voor onzekerheden in de uiteindelijk bepaalde rendementscurve. Om deze onzekerheden te kwantificeren dient van elke meting de onzekerheid te worden bepaald. Wanneer door alle meetpunten met behulp van een aangepaste kleinste kwadratenmethode een lijn wordt gefit, kan ook van deze lijn de onzekerheid worden berekend.De onzekerheid in de gevonden curve neemt af naarmate het aantal metingen waarop de curve is gebaseerd toeneemt. Op een zeker moment wordt echter een limiet in die onzekerheid bereikt. Door gedurende het uitvoeren van de metingen de ontwikkeling van de onzekerheid te bekijken kan worden vastgesteld of het uitvoeren van meer metingen zinvol is. Om zeker te zijn van de betrouwbaarheid van toekomstige metingen zijn de meeste meetsystemen geijkt. Met de huidige testopstelling worden de grootste onzekerheden in de meetgegevens veroorzaakt door de onnauwkeurigheid van de temperatuurmetingen. Besloten is de huidige thermokoppels te vervangen door nauwkeuriger weerstandsthermometers. Daarmee kan de onzekerheid veroorzaakt door de temperatuurmeting worden teruggebracht tot een niveau gelijk aan die veroorzaakt door gemeten debiet en instraling. Verdere verbetering van de nauwkeurigheid vereist een ingrijpende verandering van de hele meetopstelling.


Terug naar overzicht.