ECN publicatie: facebook
Titel:
Demand Side Management achter de meter; Raming verduurzamingspotentiëlen
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Energie in de Gebouwde Omgeving en Netten 12-12-2006
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--06-037 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
38 Download PDF  (982kB)

Samenvatting:
Dit rapport beschrijft het verduurzamingspotentieel voor de gebouwde omgeving van geavanceerde regelsystemen die gebruik maken van omgevingsadaptieve, gebruikersadaptieve en gebruikerseducatieve regelscenario’s, inclusief geautomatiseerde vraagrespons. Hiervoor is de orde van grootte bepaald van het technische potentieel van de besparingen van het jaarlijkse primaire energiegebruik in GJp en van de bijbehorende vermindering van de jaarlijkse CO2-uitstoot in ton CO2. Dit is zowel gedaan voor woningbouw als voor drie deelsectoren van de utiliteitsbouw, te weten: kantoren, winkels en scholen. De bepaalde potentiëlen zijn bedoeld voor een prioritering van het onderzoek. Ze zijn sterk afhankelijk van aannamen, die in het kader van dit onderzoek niet altijd getoetst konden worden. Bij de potentieelramingen is gebruik gemaakt van waarden uit de literatuur, modelberekeningen met een gebouwmodel en een zonnecollectormodel en berekeningen in een spreadsheet. De potentiëlen zijn bepaald op basis van het huidige bestand aan woningen en de huidige penetratiegraden van apparatuur. Bij veranderingen in de woningkenmerken en het gebruik van apparatuur zullen ook de technische potentiëlen veranderen. Uit de potentieelramingen blijkt dat er in de gebouwde omgeving door geavanceerde regelsystemen een technisch besparingspotentieel is in de grootte-orde van 190 PJp / jaar (6% van het totale Nederlandse primaire energiegebruik). De bijbehorende reductie van de CO2-emissie bedraagt ca. 12 Mton CO2 / jaar (7% van de totale Nederlandse emissie in alle sectoren.) In aanvulling op het verminderen van het primaire energiegebruik kunnen er ook maatregelen genomen worden voor het mogelijk maken van vraagrespons van elektriciteit. Geautomatiseerde vraagrespons leidt niet rechtstreeks tot vermindering van het primaire energiegebruik, maar is in de toekomst wel nodig (samen met elektriciteitsopslag) om een groot aandeel intermitterende, duurzame opwekkers in het elektriciteitsnet mogelijk te maken. Binnen de woningbouw biedt het verschuiven van de elektriciteitsvraag van diverse apparatuur een significant potentieel (34 PJe vraagrespons). Voor een goede potentieelbepaling binnen de utiliteitsbouw ontbraken te veel cijfers. In de woningbouw nemen gebruikersadaptieve en gebruikerseducatieve regelingen ongeveer tweederde, respectievelijk eenderde van het besparingspotentieel voor hun rekening. In de utiliteitsbouw zit verreweg het grootste potentieel bij het verbeteren van beheer en onderhoud door voortdurende monitoring. Op grond hiervan wordt voorgesteld om de technologie-ontwikkeling te richten op de volgende zaken: 1. gebruikersadaptieve regelingen in woningen 2. gebruikerseducatieve regelingen in woningen 3. geautomatiseerde vraagrespons met huishoudelijke apparaten 4. hulpmiddelen voor eenvoudige monitoring van gebouwbeheer in utiliteitsgebouwen. Bij de verdere ontwikkeling van deze technologieën dient de gebruiker in een vroeg stadium betrokken te worden en dient er aandacht te zijn voor het beperken van het eigen energiegebruik van de regelsystemen. Uit dit onderzoek en uit praktijkervaringen blijkt verder dat de prestaties van een gebouw sterk afhangen van de regeling en het gebruik. Aan leveranciers van apparatuur wordt daarom aanbevolen: 1. om apparatuur meer robuust te maken ten aanzien van gebruikersgedrag door een gebruikersadaptieve en –educatieve regeling standaard op te nemen; 2. om bij introductie van een nieuwe technologie het geleverde comfort en het energiegebruik systematisch in de praktijk te monitoren en te vergelijken met de beoogde comfort- en energieprestatie.


Terug naar overzicht.