ECN publicatie: facebook
Titel:
Belastingreducerende kruiregelingen; Inventarisatie
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Windenergie 1-12-2003
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-C--03-140 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
21 Download PDF  (1461kB)

Samenvatting:
We hebben verschillende potentiele mogelijkheden geidentificeerd omstructurele turbinebelastingen te dempen middels een kruiregeling. Voor turbines met 3 bladen en een vaste hub hebben we aan de literatuur 2 hypothesen voor structurele demping middels een kruiregeling toegevoegd. De eerste optie bestaat uit het oscillerend kruien van de turbine waardoor het grote impulsmoment van de draaiende rotor van richting verandert. Volgens de klassieke mechanica gaat een verandering van een impulsmoment gepaart met een koppel. In het geval van een kruiende windturbine betekent dit dat er een tiltkoppel ontstaat dat evenredig is met de kruisnelheid. Dit tiltkoppel is derhalve via de kruiregeling controleerbaar en kan gebruikt worden om energie uit een voor-achter torentrilling op te nemen. Deze optie is in 2000 bedacht en in deze studie nader onderzocht. De tweede optie is gebaseerd op de directe sturing van de aerodynamisch axiaalkracht met de kruihoek. De axiaalkracht van een windturbine is niet parallel aan de wind maar heeft de richting van de turbine-as. Door oscillerend te kruien draait daarom ook de axiaalkracht oscillerend. De axiaalkracht heeft dan een oscillerende zijwaartse komponent, die gebruikt kan worden om zijwaartse torenbewegingen te dempen. Deze optie hebben we aan de stand der techniek toegevoegd. In de literatuur was reeds bekend dat er een koppeling is tussen i) kruien en tilten en ii) kruien en laterale torenbuiging. Daaruit bleek echter niet meer, dan dat dit bruikbaar zou zijn voor structurele demping in geval van 2-bladige turbines met een "teetered hub". Uit het hier beschreven onderzoek komen 3 verschillende concepten naar voren, warop laterale torenbuiging wellicht middels een kruiregeling kan worden gedempt. Daarnaast is er nog een overdracht van kruihoek naar axiale torenbuiging geidentificeerd en zullen er koppelingen m et bladklap en bladzwaai zijn. We stellen voor de systeemoverdrachten van kruihoek naar structurele bewegingen met een represen tatief turbinemodel te identificeren, om de potentie van dempende kruiregelingen in beeld te brengen. Afhankelijk van deze potentie, de industriele behoefte en de eventuele alternatieven voor een dergelijke regeling kan hier dan invulling aan worden gegeven.


Terug naar overzicht.