ECN publicatie: facebook
Titel:
Lange termijn energievisie op Parkstad, Amsterdam
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Energie in de Gebouwde Omgeving en Netten 1-9-2000
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-C--00-091 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
53 Download PDF  (1527kB)

Samenvatting:
In de Westelijke Tuinsteden (ook wel Parkstad genoemd) in Amsterdam wordt een grootschalige herstructurering voorbereid. Aan de hand van een inventarisatie van het bestaande energiegebruik worden in dit rapport de mogelijkheden geschetst voor het terugdringen van het energiegebruik, toepassing van duurzame energie en het verhogen van de efficientie van de energieopwekking.Uit de inventarisatie blijkt dat het werkelijk verbruik gelijk is aan of .lager is dan het berekende verbruik. Dat wil zeggen dat in de Westelijke Tuinsteden gemiddeld minder energie wordt gebruikt dan in vergelijkbare situaties elders in Nederland. Desondanks zijn grote besparingen mogelijk omdat de gemiddelde leeftijd van de bebouwing rond de veertig. jaar ligt en nog veel gebouwen een hoog energieverlies hebben.
Een besparingsdoelstelling van 50% van het gebouwgebonden energiegebruik ten opzichte van de referentiesituatie is ambitieus maar lijkt haalbaar. De planperiode is tien jaar. Aanbevolen wordt deze 50% voor een deel (25%) te realiseren met preventieve maatregelen op gebouwniveau, met name aan de gebouwschil. Dit is de optie met de langste levensduur die bovendien structureel de energielasten verlaagt. Via op gebiedsniveau uit te werken maatregelen kan aanvullend nog 25% besparing worden bereikt. Afhankelijk van de specifieke situatie kan worden gekozen voor installatietechnische maatregelen op gebouwniveau of voor benutting van opties op buurt- of wijkniveau met de daarbij behorende infrastructuur.


Terug naar overzicht.