ECN publicatie: facebook
Titel:
Kolen als industriële brandstof.
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1981
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ESC-9 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
120 Download PDF  (3088kB)

Samenvatting:
Het doel van deze studie is het aangeven van de maximale inzetmogelijkheden van steenkool als industriele brandstof, tegen de achtergrond van de bij de inzet van steenkooì optredende knelpunten en de consequenties die deze hebben op de uiteindelijke inzet en op het beleid terzake. In hoofdstuk 3 is voor het gebruik van gas en olie in de industrie de verdeling tussen stoomproduktie en overige verwarmingstoepassingen geînventariseerd aan de hand van gegevens uit 1977 afkomstig van Gasunie, Vegin, CBS, Stoomwezen en de emissieregistratie van het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Hierbij is tevens inzicht verkregen in de energiedoorzet als functie van de capaciteit van de verbruiksinstallaties. Hoofdstuk 4 gaat in op de apparatuur die binnen de industrie energie verbruikt. Het meeste inzicht kon worden verkregen in het bestand aan stoomketels; dit is voor het kolenverbruik ook de meest belangrijke groep. De bedrijfstijd in de verschillende industrietakken werd ontleend aan gegevens van Krachtwerktuigen. Om de vervanging van bestaande installaties in te kunnen schatten is een inventarisatie gemaakt van het aantal geinstalleerde ketels in de verschillende jaren vanaf 1953. Op basis van een levensduur per ketel van 25 jaar kan hiermee een indruk verkregen worden van de vervanging van ketels in de tijd. De informatie uit de hoofdstukken 3 en 4 verschaft de basis voor de gedane aannamen en veronderstellingen ten behoeve van de berekening van de koleninzet in hoofdstuk 5. Het resultaat van de berekening is een koleninzet in het jaar 2000 van 4,5 Mtske voor het lage CPB-scenario en van 2,9 Mtske bij een 1% groei scenario. In hoofdstuk 5 zijn een aantal opties aangegeven om de koleninzet in de industrie te verhogen, zoals introductie van kolenvergassing en centrale stoomproduktie op basis van steenkool. In hoofdstuk 6 is een aantal koleninzetroutes berekend uitgaande van inzetgrenzen van 25 en 10 MWth voor de directe inzet van steenkool en van een vervanging van respectievelijk 25% en 50% aardgas door kolengas. De resultaten geven aan dat met behulp van kolenvergassing de koleninzet in de industrie belangrijk te verhogen is, terwijl afgezien van de hoeveelheid as, de emissies aan SO2 en N0x beperkt blijven. In de hoofdstuk 7 is ingegaan op warmte/krachtkoppeling in de industrie en in hoofdstuk 8 op de inzetpríjs van kolen; twee belangrijke onderwerpen in relatie tot het verbruik van steenkool voor de industrie.


Terug naar overzicht.