ECN publicatie: facebook
Titel:
De lasten en baten van de elektriciteitsvoorziening in Nederland - waarin opgenomen de historische kosten van kernenergie.
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1981
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ESC-8 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
47 Download PDF  (1552kB)

Samenvatting:
De bestaande statistieken over de openbare elektriciteitsvoorziening in Nederland geven geen integraal beeld van de totale lasten en baten. Dit rapport beoogt in die lacune te voorzien. Het bevat een systematisch overzicht van brandstof-, kapitaal- en overige produktiekosten en distributiekosten. Een gedetailleerd overzicht hiervan wordt gegeven voor 1976 en 1977 en wat algemener wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de periode 1950/1980. Uit deze ontwikkelingen blijkt dat de stijging van de elektriciteitsopbrengst in de afgelopen 30 jaar (1950 f 400 mln, 1980 f 8.000 mln) veroorzaakt is door een vertienvoudiging van het elektriciteitsverbruik en een verdubbeling van de gemiddelde nominale kWh-prijs. Deze verdubbeling kan vrijwel geheel worden toegeschreven aan de verviervoudiging van de brandstofkosten, zoals die zich sinds de eerste oliecrisis (1973/’74) heeft gemanifesteerd. Wordt de kWh-prijs echter gecorrigeerd voor inflatie (sinds 1950 gemiddeld bijna 5% per jaar) dan blijkt dat de reële kWh-prijs in 1980 slechts de helft is van de kWh-prijs in 1950. In dit rapport wordt ook aandacht geschonken aan de elektriciteitsopwekking uit vuiiverbranding. Zowel vanwege de stijgende brandstofprijzen als de huidige moeilijkheden met de verwerking van huisvuil verdient deze optie voor de toekomstige energievoorziening zeker aandacht. De kosten van elektriciteit uit kernenergie komen mede vanwege de actualiteit van dit onderwerp uitvoerig aan de orde. Uit die beschouwing blijkt dat zowel de kosten van elektriciteit uit bestaand kernvermogen als de schattingen die hiervan gedaan zijn voor nieuw kernvermogen aan een stijgende trend onderhevig zijn. Dit laatste geldt overigens ook voor elektriciteit uit conventionele centrales.


Terug naar overzicht.