ECN publicatie: facebook
Titel:
Optimale kapaciteit van warmtepompsystemen voor kollectieve ruimteverwarming.
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1981
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ESC-14 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
78 Download PDF  (2329kB)

Samenvatting:
In deze studie is voor een aantal typen woonwijken de ekonomisch optimale wijkgrootte bepaald bij toepassing van een gasmotor gedreven kompressiewarmtepomp ten behoeve van woningverwarming en warmtapwatervoorziening. De verwachting is hierbij geweest, dat een optimum gevonden kan worden. Immers is bij toenemende wijkgrootte enerzijds een groter en duurder distributienet nodig, maar anderzijds neemt het rendement van de warmteproduktie toe, doordat het door de warmtepompen geleverde deel van de totale warmtevraag toeneemt. Het rendement van de warmteproduktie wordt hoger, waardoor de brandstofkosten dalen. Specifieke investeringskosten per geinstalleerde kW zullen dalen bij toenemende vermogens waardoor de kapitaalslasten, de onderhouds- en verzekeringkosten lager worden. De studie is in het ESC-programma opgenomen als deelstudie binnen het programma-onderdeel Energie Besparing in de Gebouwde Omgeving, dat als doel heeft de konsekwenties van de introduktie van energiebesparende technieken te kwantificeren. Kriteria hierbij zijn: energieverbruik, kosten, werkgelegenheid en milieu. De mate waarin en de snelheid waarmee technieken op de markt kunnen komen, hangt mede af van het deel van de markt waarin zij kunnen penetreren. Algemeen kan gesteld worden dat een groter deel van de markt afvalt, naarmate een kollektief systeem groter wordt: er zijn minder woningen in aaneengesloten wijken van 1000 woningen dan in clusters van b.v. 40 woningen. Het is dus van belang te weten welke eenheidsgrootte optimaal is bij de afschatting van marktaandelen, een belangrijk onderdeel van het werk van het ESC op het gebied van Energie Besparing in de Gebouwde Omgeving. Het verzorgingsgebied van het kollektieve verwarmingssysteem is zodanig gekozen, dat het qua bebouwingsdichtheid, indeling en woningtypen representatief geacht kan worden voor Nederland. Eet rapport geeft op deze wijze resultaten, die geldig zijn voor de gemiddelde omstandigheden. Ten aanzien van de technische/ekonomische uitgangspunten dient bedacht te worden, dat deze gelden voor momenteel op de markt beschikbare komponenten. Aan te nemen valt, dat door verdere ontwikkeling van de komponenten en optimalisatie van het gehele systeem de resultaten beinvloed worden. Hetzelfde geldt voor lokaties waar de plaatselijke omstandigheden sterk afwijken van de hier gehanteerde representatieve woonwijk. De studie is voor een belangrijk deel uitgevoerd door bureau Tebodin in opdracht van het Energie Studie Centrum (ESC). Het werk van Tebodin heeft met name betrekking op de technische opzet van warmte-centrale, distributienet en huisinstallaties, kosten, rendementen en verliezen van komponenten en de ekonomische evaluatie van de uitgewerkte systemen. De uitgangspunten zijn voor wat betreft omvang en samenstelling van het verzergingsgebied, wijkgrootte, karakterisering van de woningen met de bijbehorende energievragen en de te hanteren energieprijzen bepaald door het ESC.


Terug naar overzicht.