ECN publicatie: facebook
Titel:
De toekomstige elektriciteitsinfrastructuur van Nederland
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 13-5-2008
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-O--08-006 Overig
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
20 Download PDF  (189kB)

Samenvatting:
De Nederlandse elektriciteitssector wordt de komende jaren geconfronteerd met een sterke groei van het grootschalige productievermogen. Gelijktijdig neemt ook het vermogen van duurzame en decentrale elektriciteitsproductie toe. Dit heeft gevolgen voor de netinfrastructuur. Naast een noodzakelijke capaciteitsuitbreiding zijn de elektriciteitsnetten toe aan vervanging. Omdat de elektriciteitsnetten zo’n 50 jaar meegaan roept dit de vraag op hoe bij de ontwikkeling van de netinfrastructuur rekening kan worden gehouden met de toekomstige veranderingen in de elektriciteitsvoorziening. Dit essay probeert antwoord te geven op die vraag. Hiervoor is een schets gemaakt van de mogelijk toekomstige Nederlandse elektriciteitsvoorziening tot 2050 aan de hand van enkele lange termijn toekomstscenario’s. Hieruit blijkt dat door groei van de elektriciteitsvraag het totale productievermogen zal toenemen. Het is waarschijnlijk dat de hoeveelheid opgesteld decentraal vermogen nog zal groeien, waarbij een verdubbeling of verdrievoudiging van het huidige decen-trale vermogen mogelijk is. Nu is één derde van het productievermogen decentraal opgesteld. Dit relatieve aandeel kan in de toekomst iets dalen, maar ook toenemen tot 60%. De hoeveelheid opgesteld grootschalig vermogen zal waarschijnlijk tenminste gelijk blijven en mogelijk verdubbelen. De capaciteit van de netinfrastructuur zal moeten worden vergroot vanwege de groei van de elektriciteitsvraag en toename van het productievermogen. De capaciteitvergroting is nodig voor zowel het transport- als het distributienet. De capaciteitsvergroting bij het transportnet wordt ook beïnvloedt door een grotere afstand tussen grootschalig productievermogen en de gebieden waarin de vraag is geconcentreerd, door toename van intermitterende productie (met name windenergie) en door toename van invoeding van decentraal geproduceerde elektriciteit vanuit de distributienetten. Bij de distributienetten is extra capaciteitsverzwaring nodig om bij groei van de decentrale elektriciteitsproductie de kwaliteit van de netspanning en leveringszekerheid te kunnen handhaven. Bij elektriciteitsdistributienetten met een aanzienlijke hoeveelheid decentrale productie zal het waarschijnlijk nodig zijn om op zeker moment het netontwerp en –beheer volledig aan te passen. Daarbij gaat de netwerkbeheerder over op het sturen van de stromen door het netwerk via schakelen en regelen van distributiecomponenten (bijv. circuits, transformatoren, condensator-banken, etc.) en door op bepaalde momenten de aangesloten decentrale productie of zelfs belasting te beïnvloeden. Toepassing van dit actieve netwerkbeheer biedt mogelijkheden om op investering in extra netcapaciteit te besparen. Decentrale productie en bepaalde typen elektriciteitsverbruikende apparaten die zijn aangesloten op de distributienetten kunnen ook worden ingezet bij de snelle respons die fluctuaties van vraag- en aanbod in de elektriciteitsmarkt nodig maakt.


Terug naar overzicht.