ECN publicatie: facebook
Titel:
Olie heeft zijn Prijs
 
Auteur(s):
Hers, J.S.; Touber, F.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 14-9-2007
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--07-040 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
96 Download PDF  (1505kB)

Samenvatting:
Sinds de vroege jaren zeventig van de afgelopen eeuw wordt de relevantie van olieprijsontwikkeling breed onderkend. De ontwikkeling van modellen van de internationale oliemarkt kent dan ook een geschiedenis van enkele decennia zodat verwacht mag worden dat het ontwikkelde instrumentarium adequaat is. De recente ontwikkelingen op de internationale oliemarkt lijken veel analisten echter overvallen te hebben. In dit rapport wordt een beeld geschetst van de achtergronden van deze ontwikkeling. In de eerste plaats wordt daartoe een narratieve en kwalitatieve analyse van de structuur van de internationale oliemarkt gepresenteerd om te komen tot een identificatie van de relevante drivers en de dynamische structuur van de internationale oliemarkt. Vervolgens worden ingegaan op verscheidene benaderingen van de modellering van internationale oliemarkten zoals die gehanteerd worden door instituten die zich met dit onderwerp bezig houden. De analyse van de internationale oliemarkt suggereert dat de rol van het OPEC beleid in toenemende mate van belang is, zowel vanwege de toenemende afhankelijkheid van OPEC productie alsmede vanwege de toenemende samenhang binnen de OPEC. Geen van de besproken modellen structureert de internationale olie markt als een oligopolistische markt. In plaats daarvan wordt de internationale oliemarkt gestructureerd als een competitieve markt waarbij OPEC ofwel opereert als prijsvolgende, ofwel als prijszettende marginale producent. De eerste benadering is adequaat voor de simulatie van de internationale oliemarkt gedurende de jaren negentig van de afgelopen eeuw, maar lijkt tekort te schieten voor de huidige en toekomstige ontwikkelingen. De tweede benadering sluit beter aan bij de recente ontwikkeling van toenemende dominantie van de OPEC, maar een transparante rationale voor OPEC gedrag blijft achterwege. Op basis van deze noties strekt het tot de aanbeveling om bij toekomstige modelontwikkeling rekening te houden met strategisch gedrag van grote olieproducenten op grond van speltheoretische overwegingen.


Terug naar overzicht.