Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen - beleid van ECN

MVO zit in het hart van onze organisatie. Bijdragen aan een duurzame toekomst vormt de kern van onze missie. We zijn daar trots op en willen het belang van ons werk de komende jaren meer uitdragen. We willen de dialoog aangaan met onze stakeholders en communiceren over de keuzes die wij maken met en in ons bedrijf. Door onze prestaties te meten en hiervan jaarlijks verslag te doen, kunnen wij in de nabije toekomst de voortgang beter controleren en vergelijken met onze doelstellingen.

We streven naar een evenwichtige balans in de drie P’s: People, Planet en Profit: de combinatie van streven naar goede economische resultaten met toegevoegde waarde voor maatschappij, milieu en medewerkers.

Meer transparantie bij ECN

In 2011 is ECN begonnen met het oplijnen van de organisatie richting meer transparantie. Een groep betrokken medewerkers is gestart met het ontwikkelen van een duidelijke visie en beleid op het gebied van MVO voor ECN.

Prioriteiten bij ECN

In 2012 heeft ECN binnen de drie dimensies People, Planet en Profit prioriteiten gesteld. We structureren deze volgens de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). We startten in 2012 met de selectie van 12 prestatie-indicatoren binnen de aandachtsgebieden waar onze invloed het grootst is.

Voor 2013 hebben we voor alle indicatoren doelstellingen en acties geformuleerd. Vanaf 2014 willen we ook rapporteren over de voortgang.

Economische prestaties van ECN

We werken aan het behoud van onze leidende positie in onze markt. Winstgevendheid op de lange termijn is voorwaarde voor het bereiken van onze bedrijfsdoelen. Een gedegen financiële grondslag maakt het ons mogelijk om aan onze (MVO -)verantwoordelijkheden te voldoen. Voor meer informatie daarover verwijzen we naar de jaarcijfers. ECN ontvangt directe en substantiële subsidies van met ministerie van Economische Zaken en van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en zet deze in om een solide kennisbasis in stand te houden.

Milieuprestaties van ECN

ECN werkt elke dag aan een duurzame toekomst van onze energiehuishouding. Met en voor de markt ontwikkelen we oplossingen die onder andere CO2-besparing opleveren. Daarnaast werken wij met gerichte maatregelen aan beperking van ons eigen energieverbruik, het zelf produceren van duurzame energie en het verminderen van de hoeveelheid afval die we zelf produceren. We zullen in de toekomst rapporteren hoe de inzet van onze innovaties leidt tot betere milieuprestaties bij onze klanten en zullen hiervoor in 2013 een meetmethode ontwikkelen.

De lange-termijn doelstelling van ECN en NRG samen is 40% CO2–reductie in 2020 ten opzichte van 1995, te realiseren door een combinatie van besparing en het inzetten van duurzame energie. In onderstaand kader wordt de opbouw van de grafiek verklaard.

Sociale prestaties van ECN

Onze medewerkers zijn de succesfactor van onze organisatie. Hun kennis en gedrag zijn doorslaggevend voor ons bedrijfsresultaat. We willen dat ze gemotiveerd en gezond blijven en dat ze veilig kunnen werken. We streven naar en investeren in een divers en goed opgeleid team. ECN heeft een daarbij betrokken ondernemingsraad.

Productverantwoordelijkheid van ECN

De innovatieve oplossingen die ECN levert, kunnen alleen ontstaan in nauw overleg met onze partners en klanten. We zijn trots op de resultaten die we voor en met klanten bewerkstelligen. We zetten in op customer care en toetsen regelmatig de klanttevredenheid.

CSR verslagen

CSR verslag 2016:

CSR verslag 2015:

CSR verslag 2014:

CSR verslag 2013:

CSR rapportage 2014

CSR rapportage 2013