Corporate Governance

De Directie en de Raad van Toezicht zijn verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van ECN en leggen hierover verantwoording af aan de minister van Economische Zaken. De Raad van Toezicht verschaft de minister van Economische Zaken alle verlangde informatie.

Corporate Governance Code

De Directie en Raad van Toezicht onderschrijven de algemene principes en uitgangspunten van de Nederlandse corporate governance code zoals vastgesteld door de Monitoring Commissie Corporate Governance Code. Hoewel deze Code zich richt op Nederlandse beursgenoteerde bedrijven hebben de Directie en Raad van Toezicht in 2004 besloten om de elementen uit de Nederlandse corporate governance code die ook voor ECN relevant zijn te implementeren. In 2006 is een reglement van de Raad van Toezicht en Directiereglement opgesteld waarin de voor ECN relevante elementen uit de code zijn opgenomen.

Het reglement van de Raad van Toezicht en Directiereglement zijn tussentijds aangepast. De meest recente versies van beide reglementen zijn vastgesteld door de Raad van Toezicht op 28 november 2014 en in werking getreden op 17 februari 2015. De meest recente statuten zijn aangepast en in werking getreden op 17 februari 2015.

Hier vindt u het reglement van de Raad van Toezicht, Directiereglement en statuten

Directie

De Directie van ECN bestaat uit maximaal vier leden en is verantwoordelijk voor het bestuur van de organisatie, de algemene gang van zaken en met de organisatie verbonden ondernemingen. 

De statutair benoemde Directie van ECN bestaat uit een Chief Executive Officer (CEO), een Chief Operating Officer (COO) voor duurzame energie, een Chief Operating Officer (COO) voor nucleair en een Chief Financial Officer (CFO). De CEO is de voorzitter van de Directie. De statutaire directie wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht.

 

 

Pierre Timmermans
CEO

Aart van der Pal
COO Sustainable Energy

Harrie Buurlage
COO Nucleair

Directie NRG

  • Harrie Buurlage

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Zij houden toezicht op het bestuur van ECN, de algemene gang van zaken en verbonden ondernemingen van ECN. Daarnaast staat de Raad van Toezicht de Directie met raad terzijde. De huidige samenstelling van de Raad van Toezicht ziet er als volgt uit:

  • Ben Knapen
  • Hester Bijl
  • Laura Pool
  • Gaele Winters
  • Ad Verkooijen

De leden van de Raad van Toezicht worden, op voordracht van de Raad van Toezicht, benoemd door de minister van Economische Zaken. De Raad van Toezicht overlegt bij het maken van de voordracht met de Directie en de ondernemingsraad van ECN. Een lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd voor een periode van vier jaar en is maximaal éénmaal herbenoembaar.