Onderzoek ECN stimuleert energietransitie en economie

dinsdag 29 november 2016 14:51

Door ECN-onderzoek en technologieontwikkeling in biomassa, energie en industrie, opslag en integratie van duurzame energie, windenergie en zonne-energie zijn verduurzaming en kostenbesparing haalbaar.

ECN wil met zijn onderzoeksprogramma’s bijdragen aan de noodzakelijke energietransitie én de economische groei in Nederland.

Innovatie en samenwerking
In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2020 14 procent van de verbruikte energie in Nederland uit hernieuwbare bronnen moet komen en we 100 petajoules aan energieconsumptie moeten besparen ten opzichte van 2013. Daarnaast heeft Nederland de Europese ambitie onderschreven om in 2050 de broeikasgasemissies met 80-95 procent te reduceren. Nederland maakt een inhaalslag, maar er moet nog veel gebeuren om de doelen te halen. De energietransitie biedt nieuwe kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Daarvoor is innovatie, technologische ontwikkeling en samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen noodzakelijk.

Doelen
Vergaande verduurzaming is mogelijk door bijvoorbeeld biomassa thermo-chemisch en/of chemisch-katalytisch om te zetten in brandstoffen, chemicaliën, materialen, elektriciteit en warmte. Innovaties kunnen de energiehuishouding van de industrie verduurzamen, wat minstens 2 procent energiebesparing per jaar moet opleveren. Ook moet de CO2-uitstoot van de industrie naar nul, bijvoorbeeld door fossiele grondstoffen te vervangen door duurzame alternatieven. ECN ontwikkelt technologie voor energieopslag en afstemming van vraag en aanbod om zo hernieuwbare energiebronnen te integreren in het energiesysteem.

Kostenverlaging
Voor versnelling van de energietransitie streeft ECN naar kostenverlaging van de productie van duurzame energie. ‘Duurzame energie is nu nog duurder dan fossiele energie, maar bijvoorbeeld windparken benaderen al de prijzen van stroom uit kolencentrales en zonne-energie gaat ook die kant op’, stelt Ruud van den Brink, program development manager bij ECN. De doelstelling is om de kostprijs van energie en warmte uit biomassa onder de 4 euro per gigajoule brengen en kosten van offshore windenergie kunnen in 2020 met 40 procent naar beneden ten opzichte van 2010. Productiekosten voor zonne-energie kunnen in 2020 omlaag tot 0,3-0,4 euro per Watt piekvermogen en daarna nog lager worden. ‘We zetten elk jaar een stapje richting goedkopere zonnepanelen.’ Bovendien onderzoekt ECN ook andere vormen van en locaties voor zonnepanelen, om zoveel mogelijk duurzame energie te kunnen produceren

Economie profiteert
ECN draagt met haar energie onderzoek en technologie-ontwikkeling bij om de Nederlandse economie competitiever te maken en banen te creëren. ‘De economie profiteert van de energietransitie, bijvoorbeeld van de installatie van zonnepanelen en van windparken op zee. Zonnepanelen komen vaak uit Azië, maar machines om ze te maken komen uit Nederland. Die fabrieken kunnen straks uitbreiden. Tot 2020 verwachten we alleen al in de zonne-energiesector ca. 10.000 banen erbij en een omzet van 4 miljard euro.’

Infographics over onderzoeksprogramma’s
In de onderzoeksprogramma’s beschrijft ECN welke kennis en technologie we in 2017 gaan ontwikkelen om onze doelen te halen. Deze hebben wij in overzichtelijke infographics weergegeven. Klik voor meer informatie op de infographics.


Zonne-energie       Windenergie
Klik op de afbeelding voor meer informatie.

 

Biomassa      Energie en industrie

Klik op de afbeelding voor meer informatie.

 

Opslag en integratie

Klik op de afbeelding voor meer informatie.

Categorie: Corporate