Internationale belangstelling voor ECN modellen voor risicobeoordeling bouwproducten

maandag 20 april 2015 16:43

Er is internationale belangstelling voor ECN modellen waarmee de milieurisico’s van bouwproducten bepaald kunnen worden. Dat bleek onder meer tijdens twee internationale bijeenkomsten waarin overleg plaatsvond tussen modelexperts.

Bouwproducten moeten over hun gehele levensduur, inclusief het tweede leven, veilig zijn voor mens en milieu. Dit is het doel van de Europese Bouwproductenverordening (Construction Products Regulation). Daarnaast moet de verordening tot minder handelsbelemmeringen leiden, omdat de eigenschappen van bouwproducten in alle EU lidstaten op dezelfde manier beoordeeld moeten gaan worden. Dat is nu nog niet zo, omdat elke lidstaat haar eigen beoordelingsmethoden heeft.

Metingen en modellen
Om te beoordelen of een bouwstof mogelijk een milieurisico heeft, zijn zowel metingen als modellen nodig. Inmiddels zijn de meetmethoden, mede door jarenlange inzet van ECN, vrijwel allemaal gestandaardiseerd. Dat wil zeggen dat elke EU lidstaat op termijn dezelfde meetmethode moet gaan voorschrijven om de uitloogwaarde van bouwproducten te bepalen in het laboratorium.

Maar lidstaten hebben ook rekenmodellen nodig om een maximale uitloogwaarde vast te stellen voor in hun regelgeving. Die rekenmodellen leggen namelijk het verband tussen de uitloogwaarde in het laboratorium en de verwachtte gevolgen voor het milieu op de lange termijn. Het is zaak om er voor te zorgen dat de uitgangspunten van deze risicobeoordeling in elke lidstaat gelijk zijn, net als de meetmethoden. Anders heeft men straks in de EU nog steeds last van handelsbelemmeringen.

De modellen van ECN worden in Nederland toegepast voor de regelgeving rondom bouwstoffen, grond en bagger. Ook internationaal is er inmiddels veel belangstelling voor de gebruikte ECN-modellen en systematiek van risicobeoordeling, omdat de aanpak leidt tot wetenschappelijk goed onderbouwde, concrete criteria.

Overleg met experts
ECN heeft onlangs deelgenomen aan een overleg tussen internationale modelexperts in Rapperswil (Zwitserland), op initiatief van de Hochschule für Technik. Het overleg ging over de wijze van modelleren van 'impact assessment'. Het doel was om bestaande kennis op dit gebied te delen en beschikbaar te maken voor andere landen die een vergelijkbare systematiek voor beoordeling van uitloging willen gaan toepassen.

Netwerk van specialisten
Na het overleg in Zwitserland vond er in het Duitse Holzkirchen in een wat breder verband nog een tweede overleg plaats. ECN was hier op uitnodiging van de Duitse Mortelindustrie (IWM) en samen met andere modelexperts uit Rapperswil, uitgenodigd als spreker. Deze industrie is sterk voorstander van een veilige maar ook werkbare beoordelingssystematiek, zoals we die bijvoorbeeld kennen in Nederland en welke mede is gebaseerd op de modelaanpak van ECN. Naar aanleiding van deze bijeenkomst (lees hierover meer in een Duits vakblad) is er een specialistennetwerk tot stand gekomen waar ECN aan deelneemt. In April 2015 vindt er een meeting plaats in Zwitserland, met als doel tot een Europa-brede, geaccepteerde wijze van impactbeoordeling en regelgeving te komen.

Meer informatie over hoe ECN kan helpen om van afvalstoffen herbruikbare bouwstoffen te maken of hoe bruikbare componenten daaruit zijn terug te winnen is te lezen op onze expertise pagina over milieu.

Categorie: Corporate, Environment