Evaluatie Commissie Schaaf over TO2-instituten: zorgen over de kennisbasis

vrijdag 10 maart 2017 09:55

Het rapport ‘Evaluatieonderzoek organisaties voor toegepast onderzoek (TO2)’ is aangeboden aan de Tweede Kamer. De commissie onder leiding van dhr. Schaaf heeft onderzocht of de publieke middelen die naar de TO2-instellingen gaan doeltreffend en doelmatig worden ingezet. Over de volle breedte scoren de instituten, waaronder ECN, goed op kwaliteit, impact en doelmatigheid.

De commissie heeft vooral zorgen over de vitaliteit van de kennisinstituten, doordat de bijdrage vanuit het Rijk sterk teruglopen. Hierdoor is er steeds minder ruimte om nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor de problemen van vandaag en in te spelen op de vragen van morgen. De commissie constateert dat het van groot belang is om deze zogeheten ‘strategische kennisbasis’ op orde te houden.

Lees het evaluatierapport van de Commissie Schaaf en de reactie van de TO2 instituten.

Meer over de TO2-federatie
De organisaties voor toegepast onderzoek, verenigd in de TO2-federatie (Deltares, ECN, MARIN, NLR, TNO, stichting Wageningen Research (WR)) vormen de schakel tussen kennis en innovatie in dienst van overheid, bedrijfsleven en maatschappij. Ze realiseren oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken die leiden tot een betere concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven en voor een veilige, duurzame leefomgeving voor de burger.

De missie van de samenwerkende TO2-instellingen is om een doorslaggevende bijdrage leveren aan het oplossen van de maatschappelijk uitdagingen, de innovatiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven te versterken en de overheid inhoudelijk te ondersteunen bij beleidsvragen.

De TO2 instellingen hebben drie hoofdtaken:

  • Het ontwikkelen, toepassen en verspreiden van kennis ten behoeve van het oplossen van maatschappelijke vragen en ondersteuning van overheidstaken- en beleid. Een deel van dit onderzoek valt onder wettelijk verplichte taken.
  • Het ontwikkelen, toepassen en verspreiden van kennis voor het versterken van de innovatiekracht en concurrentiepositie van Nederland, in het bijzonder voor de topsectoren.
  • Het beheren van strategische onderzoeksfaciliteiten welke soms uniek zijn in Nederland en deels ook internationaal.

 

 

Categorie: Corporate