ECN staat aan de basis van nieuwe Europese meetmethoden voor uitloging van schadelijke stoffen uit bouwproducten

dinsdag 1 juli 2014 09:36

Een nieuwe Europese Bouwproductenverordening moet de bestaande handelsbelemmeringen rond bouwproducten tussen lidstaten in de Europese Unie opheffen. De introductie van CE markering op bouwproducten is een essentieel middel om dit te bereiken. Fabrikanten zullen onder andere iets over emissies van schadelijke stoffen uit hun producten moeten verklaren bij de CE markering.

Eén meetmethode voor de EU
Om ervoor te zorgen dat een milieuprestatie in de ene lidstaat hetzelfde betekent als in de andere lidstaat, moet er in de EU één geharmoniseerde meetmethode komen. ECN doet al jaren uniek onderzoek naar de ontwikkeling van meetmethoden voor uitloging en stond aan de wieg van de huidige nationale methode (NEN7373) voor de emissie van schadelijke stoffen uit bouwproducten. Daarnaast is ECN ook al jaren betrokken bij de ontwikkeling en standaardisatie van meetmethoden binnen andere (inter)nationale werkvelden zoals bodemkwaliteit  en afvalverwerking. Bij de ontwikkeling van een Europese meetmethode voor bouwproducten heeft ECN de rol van onafhankelijk expert en fungeert zij als afgevaardigde van het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Milieu binnen de Europese technische commissie CEN/TC351 van het Europese standaardisatie instituut CEN.

Nederlandse belangen zijn groot
De sinds de jaren negentig voorgeschreven meetmethode NEN 7373 is opgenomen in het Nederlandse Besluit Bodemkwaliteit. Het is daarmee een in de praktijk geaccepteerde en gevalideerde meetmethode, waar het Nederlandse bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen waaronder ECN goede ervaringen mee hebben. Daarom was er een voorkeur om deze Nederlandse methode de blauwdruk te laten worden voor de Europese testmethode. De belangen voor Nederland zijn aanzienlijk, want zowel het bedrijfsleven als de overheid hebben al meer dan twintig jaar geïnvesteerd in het systeem van testen, regelgeving, kwaliteitsborging en marktvertrouwen. Als de resultaten van de nieuwe Europese meetmethode zoveel mogelijk hetzelfde blijven, dan worden het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid bovendien zo min mogelijk op extra kosten gejaagd.

Standaardisatie moeizaam
Bij de Europese standaardisatie van de kolomproef voor granulaire bouwproducten loopt het traject om tot Europese consensus te komen helaas moeizaam, omdat andere landen niet de uitgebreide ervaring met milieumeetmethoden hebben die Nederland wel heeft, en omdat andere lidstaten meestal ook weer andere (nationale) belangen hebben. De Nederlandse industrie, overheid en kennisinstellingen zijn het, door onderling nauw overleg, al jaren met elkaar eens als het gaat om een geschikte testmethode om de emissies van gevaarlijke stoffen uit granulaire bouwproducten te bepalen. Die consensus alleen al is uniek te noemen in Europees verband.

Geldbesparing én goed voor milieu
Het recent gepubliceerde ECN rapport laat zien dat de Nederlandse testmethode de fabrikanten van bouwproducten juist veel geld besparen omdat er met deze methode minder testen nodig zijn dan met voorgestelde alternatieven. Gelukkig lijkt er na een lang proces van overleg nu een oplossing voor de Europese impasse voorhanden. ECN heeft in belangrijke mate bijgedragen aan dit succes dat ook door de overheid en industrie wordt erkend. Volgens de laatste stand van zaken wordt het recent bereikte compromis over de testmethode later dit jaar door de meeste lidstaten geaccepteerd. In dit compromis is de Nederlandse methode niet volledig overeind gebleven, maar zijn wel de principes en uitgangspunten voor een goede testmethode gewaarborgd. Daardoor zijn er bij de invoering van deze nieuwe Europese verordening voor bouwproducten naar verwachting nauwelijks nadelige gevolgen te verwachten voor de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven. Maar belangrijkste punt is dat met de nieuwe meetmethode en gekoppelde regelgeving ook het milieu optimaal beschermt blijft.

>> Download het volledige rapport

Meer informatie over dit onderwerp kan via Andre van Zomeren, researcher Environmental Assessment ECN

Kijk voor meer informatie over ons milieu programma op de expertisepagina.

Categorie: Corporate, Environment