ECN meet ammoniakreductie van innovatieve bemester Triple Spray

woensdag 10 december 2014 16:18

Ammoniak is goed, maar niet teveel
Reactief stikstof, zoals ammoniak, is een meststof. Bij bemesten is het de bedoeling dat de stikstof uit de mest zoveel mogelijk in de grond terechtkomt. Probleem is dat een deel in de vorm van ammoniakgas bij bemesten vrijkomt en zich in de omgeving verspreidt. Omringende gewassen worden op deze manier ook bemest en de natuurlijke nutriëntenbalans verstoord.

Innovatief bemesten
Om ammoniakemissie bij bemesten te verminderen heeft Slootsmid Laren (actief in mesttechniek, landbouwmechanisatie en tractoren) de Triple Spray ontwikkeld. Triple Spray werkt in drie stappen. Eerst wordt water verneveld aangebracht op het gewas. Vervolgens wordt de mest op het gewas gebracht. Tenslotte wordt mest van het gewas afgespoten naar de bodem. Ammoniak wordt hiermee zoveel mogelijk in oplossing gehouden en komt niet in de omgeving terecht.

Ontwikkeling binnen SBIR
Binnen het Small Business Innovation Research (SBIR)-programma wordt Triple Spray verder geoptimaliseerd en ontwikkeld. SBIR is een programma waarin bedrijven uit het MKB ideeën en concepten tot een commercieel product kunnen ontwikkelen. In het SBIR-project werkt Slootsmid in een consortium samen met VVB, Louis Bolk Instituut, Countus en ECN. De eerste fase, waarin de haalbaarheid is aangetoond, is inmiddels succesvol afgerond. Recent is fase 2 toegekend, waarin een prototype ontwikkeld gaat worden.

ECN verifieert emissiereductie
ECN meet en modelleert luchtkwaliteit, waaronder emissie en depositie van ammoniak. In SBIR fase 1 heeft ECN een meetopstelling ontwikkeld voor het vergelijken van ammoniakemissies. Deze opstelling bestaat uit windtunnels gekoppeld aan meetapparatuur. In de windtunnels worden bakken met bemeste graszoden geschoven, waarna in iedere tunnel de ammoniakemissie gemeten wordt. Het  grote voordeel van deze opzet is dat zes tot tien verschillende testen op één dag uitgevoerd kunnen worden waardoor snelle ontwikkeling van de techniek mogelijk is. De metingen laten zien dat het principe werkt, maar op dit moment nog niet zo goed als mestinjectie. In SBIR fase 2 werkt het team samen om het systeem verder te optimaliseren.

Emissie laten meten door ECN?
De meetopstelling kan ook voor andere projecten ingezet worden. De opstelling is geschikt voor allerlei componenten, niet alleen ammoniak. Ook bijvoorbeeld fijnstof, methaan, benzeen, lachgas, koolstofmonoxide en stikstofoxiden kunnen gemeten worden. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Meer weten over ammoniak en ander reactief stikstof?
Lees meer over reactief stikstof in het nieuwsbericht.

Meer informatie over onze aanpak op het gebied van (ammoniak)emissies en/of luchtkwaliteit in het kader van een duurzame leefomgeving, vind u op onze expertisepagina over milieu-onderzoek.

Categorie: Corporate, Environment