ECN brengt effecten eerdere sluiting Nederlandse kolencentrales in kaart

woensdag 4 november 2015 11:45

In opdracht van energiebedrijf Delta NV heeft ECN gekeken naar de gevolgen van een vervroegde sluiting van kolencentrales in Nederland. Zo’n maatregel is één van de mogelijkheden om tegemoet te komen aan de rechterlijke uitspraak in de zaak van Urgenda tegen de Staat, waarin de rechter de Staat heeft opgedragen om in 2020 de binnenlandse broeikasgasemissies met 25% te reduceren ten opzichte van 1990.

Bij het bepalen van de effecten hebben de onderzoekers het voorgenomen beleid zoals dat is benoemd in de Nationale Energieverkenning 2015 als vertrekpunt genomen. Andere maatregelen waarmee de door de rechter opgelegde reductie behaald zou kunnen worden zijn in dit rapport beschouwing gelaten.

Het rapport laat zien dat het sluiten van Nederlandse kolencentrales zou betekenen dat we in Nederland meer gebruik zullen maken van gascentrales om de benodigde elektriciteit op te wekken. Daarvoor zullen gascentrales weer in gebruik genomen gaan worden die momenteel in de mottenballen staan. Daarnaast zal er meer elektriciteit moeten worden geïmporteerd uit het buitenland. Dit leidt bij elkaar weliswaar tot minder uitstoot van broeikasgassen in Nederland—de reductie bedraagt 15 Mton per jaar—maar tegelijkertijd wijzen de onderzoekers erop dat emissies in de landen om ons heen zullen stijgen om aan de Nederlandse vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen. Dit geldt overigens voor alle maatregelen die binnen Nederland emissies reduceren en die ook onder het Europese CO2 emissiehandelssysteem vallen. Minder emissies in Nederland betekent dat er rechten overblijven die elders of later zullen worden gebruikt.

Omdat er bij voorgenomen beleid in de NEV van wordt uitgegaan dat kolencentrales biomassa meestoken, zal door het vervroegd sluiten van kolencentrales, het aandeel hernieuwbaar energie lager zal zijn in 2020 dan in de NEV wordt voorspeld: namelijk 10,8 procent in plaats van 11,9 procent.

De kosten per ton vermeden CO2 zijn volgens het rapport ca. 16 €/ton CO2 in 2020, inclusief de lagere uitgaven voor de meestook van biomassa binnen de SDE+ regeling (Subsidieregeling Duurzame Energie). Daarna lopen de kosten op omdat de kosten van de elektriciteitsproductie toenemen en de vrijval van SDE+ middelen terugloopt.

Voor meer vragen kunt u zich wenden tot Paul Koutstaal op het telefoonnummer 088-5154423 of via het contactformulier van beleidsstudies. U kunt ook het rapport zelf downloaden.

Categorie: Corporate, Beleidsstudies