Bedrijven en overheden sluiten akkoord om CO2 uitstoot terug te dringen door hergebruik

woensdag 26 oktober 2016 11:27

Rotterdam, 26 oktober 2016 – Op de Nationale Klimaattop die vandaag in Rotterdam werd gehouden, heeft een groep van ruim 25 bedrijven, maatschappelijke organisaties,overheden en onderzoeksinstellingen een overeenkomst getekend om gezamenlijk projecten te ontwikkelen die het mogelijk maken om de CO2 uitstoot in Nederland sterk te verminderen. De bedoeling is CO2 bij bedrijven af te vangen en vervolgens te hergebruiken. Dat hergebruik kan in industriële processen, als grondstof in de industrie, als meststof in de tuinbouw of bijvoorbeeld de algenteelt.

De ondertekenaars streven ernaar om binnen 15 jaar ten minste acht miljoen ton CO2 per jaar te hergebruiken. Dit is circa 5 procent van de totale huidige uitstoot van broeikasgassen. ECN doet aan dit initiatief mee met haar kennis op het gebied van chemische conversies van bijvoorbeeld CO2 naar waardevolle producten zoals brandstoffen.

Het belang van deze overeenkomst voor het milieu en voor de economie werd onderstreept door het feit dat van alle onderzochte projecten die gelanceerd werden tijdens de klimaattop, het CO2 Smart Grid de grootste impact heeft op de CO2 emissiereductie. Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu ondertekende het project in aanwezigheid van minister-president Mark Rutte . 

Aanleggen smart grid
De partijen willen voortvarend te werk gaan. Er wordt een haalbaarheidsstudie gedaan op basis waarvan overheden en bedrijven kunnen besluiten om volgende stappen te zetten. De bedoeling is om al voor 2020 beslissingen te hebben genomen over de aanleg van een zogenoemd smart grid (de infrastructuur) om het hergebruik van zulke hoeveelheden CO2 mogelijk te maken. Die infrastructuur bestaat uit een leidingnetwerk, buffers en aansluitingen bij de CO2 producerende en gebruikende bedrijven. De verwachting is dat daarmee niet alleen de uitstoot van CO2 verminderd zal worden, maar dat op termijn ook nieuwe bedrijven naar Nederland kunnen komen die zich bezighouden met CO2 als grondstof. 

“Het CO2 smart grid levert een essentiële infrastructuur om de koolstofhuishouding te verduurzamen. De ontwikkelingen die nodig zijn voor de toepassing in de glastuinbouw op korte termijn, sluiten naadloos aan bij de eisen voor de klimaat-neutrale energiehuishouding op de lange termijn”, aldus Jaap Vente, innovatiemanager Gas Processing, Treatment and Conversion bij ECN. 

Hergebruik CO2 steeds vaker mogelijk
Nog voor de aanleg van het smart grid kan al worden geïnvesteerd in de uitbreiding van de CO2 levering aan de tuinbouw. Op dit moment nemen zo’n 500 tuinders CO2 af van de raffinaderij van Shell en van Alco, een bio-ethanol producent. Die CO2 wordt via een pijpleiding van de beide fabrieken naar de glastuinbouw vervoerd en daar gebruikt om het aardgasverbruik in de glastuinbouw terug te dringen. Door minder aardgas te verstoken produceren de tuinders minder CO2. 

Bedrijven waar ook CO2 kan worden afgevangen zijn de afvalenergiebedrijven van Amsterdam (AEB) en Rotterdam (AVR) maar ook energiecentrales en andere energie intensieve industrieën zoals staalproducenten, raffinaderijen, de chemische sector en cementbedrijven.

Terugdringen blijft noodzakelijk
De plannen van de groep bedrijven en overheden betekenen niet dat de noodzaak om de productie van CO2 terug te dringen vermindert. Die uitstoot zal drastisch omlaag moeten als Nederland aan zijn klimaatdoelstellingen wil voldoen. Het smart grid dat de organisaties willen ontwikkelen zal ervoor zorgen dat een deel van die uitstoot kan worden hergebruikt of (tijdelijk) opgeslagen, maar daarmee is het probleem nog niet opgelost. Jaap Vente: “Terugdringing, door onder meer een verhoging van de energie efficiency, blijft noodzakelijk”.

De partners in het CO2 Smart Grid zijn AEB Amsterdam, Amsterdam Economic Board, AVR Rotterdam, BLOC, Deltalinqs, ECN, Gemeente Westland, Greenport Aalsmeer, Greenport Westland-Oostland, Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Linde Gas, LTO Noord Glaskracht, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, OCAP CO2 BV, ORAM, Provincie Noord-Holland, Provincie Zuid-Holland, ROAD CCS, Tata Steel, TNO, VNO-NCW West, WarmteKoude Zuid-Holland en WarmteKoude MRA.

Meer informatie is te vinden op de website www.co2smartgrid.nl

Wilt u meer weten over onze dienstverlening op het gebied van energie efficiency en vermindering van CO2, kijk op onze expertisepagina

Categorie: Corporate, Energy efficiency