40 procent kostenreductie voor offshore windenergie haalbaar in 2023

dinsdag 29 september 2015 09:29

Nederlandse streeft naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Dit wordt niet alleen gedreven door het klimaat probleem of de eindigheid van fossiele brandstoffen, maar ook door de kansen die een energietransitie met zich mee brengen. Het Energieakkoord is daarbij een belangrijke stap in de goede richting. Offshore windenergie is in dit akkoord een belangrijke pijler. De bouw van 3500 megawatt aan offshore windvermogen is gepland, met de eis dat de kosten in 2023 met 40 procent zijn gedaald. 

ECN heeft onderzocht in hoeverre de noodzakelijke 40 procent kostenreductie voor offshore wind haalbaar is. In een visiedocument onderbouwt ECN dat de kosten van wind op zee in Nederland met 40 procent kunnen dalen en laat zien hoe. Er is een combinatie van verschillende strategieën nodig die neerkomt op 5 stappen: 

  1. Technologische vernieuwing: een combinatie van het gebruik van grotere rotoren, het verder uit elkaar plaatsen van de windturbines en het toepassen van technologische vernieuwingen in de windmolen zelf leidt tot een kostenreductie van 15 procent.
  2. Verbetering ontwerp: verbetering van de lay-out, de volledige afstemming en optimalisatie van het windpark en de logistiek en infrastructuur op parkniveau zorgen voor een verlaging in kosten van 6 procent.
  3. Efficiëntie projectontwikkelaar: voor de volgende Nederlandse offshore windparken verzorgt TenneT de aansluiting van het park aan het hoogspanningsnet. De netbeheerder is hierbij in staat een reductie van 10 procent te realiseren op de kosten van energieopwekking door standaardisatie, inkoopvoordelen, systeem optimalisatie en leereffecten.
  4. Samenwerking windmolenparken: een goede samenwerking tussen windmolenparken, het verminderen van risico’s en het testen en demonstreren van innovaties leidt tot een kosten verlaging van 10 procent.
  5. Optimalisatie organisatie en kosten: de effecten van verbeterde organisatie en management en het optimaliseren van kapitaalkosten zorgen voor een laatste 3 procent aan kostenreductie.

ECN toont hiermee aan dat innovaties in de offshore windparken de grootste rol spelen in het behalen van de gestelde norm. Echter, wij zien ook belemmeringen op dit gebied. Niet-geverifieerde innovaties worden gezien als extra risico’s en zorgen daarbij voor extra kosten in verband met het aantrekken van met name vreemd vermogen. Effectieve offshore testfaciliteiten verkorten de weg naar kostenverlagende innovaties, maar deze zijn nog in te geringe mate aanwezig in Nederland.

De kostenreductie doelstelling is haalbaar. De analyse van ECN stelt dat het toepassen van de genoemde strategieën tot een kostenreductie van 40 procent in 2023 ten opzichte van 2010 leidt. Tegen die tijd bewijst dit dat offshore windenergie daadwerkelijk een financieel-economisch duurzaam alternatief is.

Binnenkort is het visiedocument te downloaden via onze website. Bent u geïnteresseerd in dit document neem dan contact met ons op, dan sturen wij dit toe.

Categorie: Corporate, Windenergie