Strategie en advies Milieu-onderzoek

ECN geeft als milieu-expert met jarenlange expertise praktisch beleidsadvies op het gebied van bodem- en luchtkwaliteit aan overheden en het bedrijfsleven.

Luchtkwaliteitsbeleid

De expertise van ECN in het meten en modelleren van luchtkwaliteit vormt de basis voor beleidsadvies. ECN ontwikkelt modellen voor de emissie, verspreiding en depositie van luchtverontreiniging. Zo heeft ECN modellen ontwikkeld voor de verspreiding van fijnstof en de depositie van stikstof (zoals ammoniak en stikstofdioxide).

Daarnaast heeft ECN een adviserende rol en meet zij de effectiviteit van beleidsmaatregelen. Voorbeelden van projecten over luchtkwaliteitsbeleid zijn AirMonTech en JOAQUIN.

Bodemkwaliteitsbeleid

De expertise van ECN in het testen en modelleren van uitloogprocessen vormt de basis voor beleidsadvies.Zo heeft ECN de nationale overheid geadviseerd over het Besluit Bodemkwaliteit (BBk). In het BBk is onder andere vastgelegd waar bouwstoffen aan moeten voldoen  om in het milieu toegepast te mogen worden en hoe deze beoordeeld moeten worden. Ook is ECN betrokken bij regelgeving rondom grond en bagger en duurzaam beheerde stortplaatsen.

Daarnaast zet ECN haar expertise op dit gebied ook in voor het adviseren van de Europese overheid over beleid en beoordelingsmethoden voor veilige toepassing van bouw- en reststoffen.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie over onze dienstverlening, neem dan contact met ons op.