Lopende projecten Milieu-onderzoek

ECN werkt aan meerdere projecten op het gebied van Milieu-onderzoek. We zetten er graag een paar voor u op een rij.

 • Airmontech
  Airmontech heeft als doel om de huidige luchtvervuiling controletechnieken te harmoniseren en om te adviseren over toekomstige monitoring technologieën en strategie.

 • InGOS
  ECN coördineert dit EU project, waaraan in totaal 38 partners uit 15 landen deelnemen. Het project is gericht op de verbetering en uitbreiding van de Europese mogelijkheden om niet-CO2 broeikasgassen te meten. Naast de coördinatie van dit project, worden door ECN ook metingen verricht. Dit gebeurt op de 200 meter hoge meetmast van Cabauw in het midden van het land. Daar worden op verschillende hoogtes de concentraties van broeikasgassen gemeten, waarmee niet alleen een beeld geschetst kan worden het verloop van de concentraties in de tijd, maar ook van de herkomst van die gassen.

 • JOAQUIN
  ECN werkt samen met Amsterdan, RIVM en enkele andere internationale partners aan het Europees project JOAQUIN (Joint Air Quality Initiative). Dit om een beter beeld te krijgen van de luchtkwaliteitsproblematiek, met name in relatie tot gezondheid. Op die manier kan daarvoor effectief beleid ontwikkeld worden. ECN controleert o.a. de meetprocedures de vier JOAQUIN stations op uniformiteit en zorgt ervoor dat de meetdata met elkaar vergeleken kunnen worden. Op de website Cleaner air, better health van JOAQUIN vind je alle informatie omtrent luchtverontreiniging verzameld op één plek.

 • Cementitious Barriers Partnership (CBP)
  ECN is een partner van het Cement Barriers Partnership ( CBP ), dat werkt om het begrip en voorspelling van de structurele, hydraulische en chemische prestaties van cementgebonden materialen en afvalvormen, hoofdzakelijk gebruikt in de verwijdering van kernafval, op lange termijn te verbeteren. Het doel van het CBP is om een ​​set van computationele instrumenten te ontwikkelen - LeachXS, ORCHESTRA, THAMES, STADIUM - waarvan wordt verwacht dat ze de onzekerheden van de huidige methoden voor de beoordeling van de prestaties zullen verminderen. CBP is een samenwerkingsverband, gesponsord door het EM Office of Waste Processing, CRESP.ORG en Vanderbilt University.

 • Onderzoek verdampingsprobleem ammoniumnitraat in fijnstof
  ECN leidt het onderzoek en de ontwikkeling van een standaard voor het meten van anionen en kationen in fijnstof (PM2,5). Daaronder bevindt zich ook het veel voorkomende en onstabiele zout ammoniumnitraat, dat zeer snel verdampt vanaf het filter nadat het bemonsterd is. ECN heeft als één van de weinige instituten ter wereld de kennis en apparatuur om dit fenomeen te onderzoeken. 

 • Belangrijke rol ECN in Europese Standaardisatie uitloogtesten
  ECN neemt deel aan het internationaal overleg over de standaardisatie van Europese uitloogtesten voor bouwproducten. ECN fungeert daarbij als delegatieleider binnen TC351 (het standaardisatieorgaan CEN binnen de technische commissie). ECN vertegenwoordigd tevens het Ministerie van IenM en de industrie, primair vanuit haar sterke inhoudelijke kennispositie op dit terrein en haar grote Europese netwerk met andere kennisinstellingen.

 • Onderzoeksprogramma GBT in diepe plassen
  In opdracht van het ministerie van IenM en RIVM voert ECN samen met onder andere Waterdienst, Deltares en Alterra een onderzoeksprogramma uit naar de beoordeling van grootschalige bodemtoepassingen (GBT) in diepe plassen. ECN heeft in haar onderzoeksprogramma aerobe (NEN 7373) en anaerobe (NVN 7384) kolomproeven aan verontreinigde (GBT-) gronden uitgevoerd om zo het procesinzicht te vergroten en de beoordelingssystematiek te verbeteren. 

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in deze projecten of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op. Een overzicht van projecten bij ECN vindt u op onze projectenpagina.