Nederlands Energie- en Millieubeleid – OPERA - Option Portfolio for Emissions Reduction Assessment

De kern van het OPERA tool 2020-2030 is een lijst met opties voor emissiereductie van broeikasgassen en/of luchtverontreiniging in verschillende sectoren. Deze lijst is opgesteld door het ECN en PBL. Beleidsmakers kunnen hieruit optiepakketten samenstellen en daarbij rekening kunnen houden met verschillende criteria, zoals (verdeling van) kosten, haalbaarheid, draagvlak en verdeling van emissiereducties over sectoren. De optiebeschrijvingen moeten dus de informatie geven waarmee beleidsmakers opties en optiepakketten aan deze criteria kunnen toetsen.

Achtergrond en referentiepad voor de kosten en potentieelinschattingen van de opties is de ReferentieRaming uit 2012 waarbij het scenario met vastgesteld beleid (REF11AV2) is gehanteerd. Dit betekent dat het effect van de opties zoals vastgelegd in de optiebeschrijvingen in de eerste plaats geldt voor toepassing van de optie binnen de context van deze referentieraming. De opties zijn echter wel zo robuust mogelijk gedefinieerd, waardoor ze ook zoveel mogelijk geldig en bruikbaar zijn in andere uitgangssituaties dan deze referentieraming.

De met de opties te behalen emissiereducties fungeren als indicatieve, technisch maximaal haalbare doelstellingen voor 2020 en 2030.

Op dit moment is de OPERA tool nog niet geschikt om de kosteneffectiviteit van de opties uit te rekenen. De hier weergegeven opties zijn dus de invoeropties voor de tool, zoals ontvangen van de resp. experts. Er was op dit moment (maart 2014) echter geen tijd beschikbaar om een grondige kwaliteitsslag te maken voor de aangeleverde opties. ECN wil zich hiervoor verontschuldigen omdat dit niet de kwaliteitsstandaard  is die we nastreven.

In een later stadium zal voor elk van de opties een kosteneffectiviteit op nationaal niveau en op eindverbruikersniveau gegeven worden volgens de kostenmethodiek beschreven in het Optiedocument Energie en Emissies.

Rol van ECN Beleidsstudies

De werkzaamheden voor de opties voor OPERA tool zijn gezamenlijk uitgevoerd door PBL en ECN Beleidsstudies. De tool zelf is ontwikkeld uit het voormalige OptieDocument door ECN  die ook de tool beheert.

Voor de actualisatie gerealiseerd in 2013 heeft PBL de opties in kaart gebracht of geactualiseerd voor emissiereductie van de overige broeikasgassen, NH3, NMVOS en fijn stof. ECN Beleidsstudies heeft de opties voor reductie van CO2-emissies voor de sectoren Energie en Verkeer en van de NOx- en SO2- opties geactualiseerd en uitgebreid. Verder zullen de luchtverontreingingseffecten van de bestaande opties, met name naar fijn stof, gecontroleerd en toegevoegd worden. Daarnaast heeft ECN Beleidsstudies de tool verder ontwikkeld waarmee vanuit een integrale benadering optiepakketten kunnen worden samengesteld, met inachtneming van de onderlinge beïnvloeding van opties. In het onderstaande overzicht staat het aantal opties per sector en doelstof.

Publicaties

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Koen Smekens.

Oudere versies van factsheets zijn hier te vinden:

Factsheets 2013

De gebruiker kan uit drie keuzemenu’s (thema’s doelstof, sector en categorie) een selectie samenstellen. Per keuze vervallen andere keuzemogelijkheden waarvoor geen overlap bestaat. Hoe fijner de keuze, hoe beperkter het aantal opties die daaraan zullen voldoen. Onderaan verschijnen de optiefactsheets die aan de keuze voldoen. Indien niets verschijnt, betekent dit dat de gemaakte keuze in de menu’s geen optie oplevert. Gelieve dan een nieuwe selectiekeuze te maken.