Nationale Energieverkenning 2015

De Nationale Energieverkenning 2015 (NEV) is opgesteld door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), en met bijdragen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De NEV brengt jaarlijks de stand van zaken rondom de energiehuishouding in Nederland in kaart, en geeft inzicht in de te verwachten ontwikkelingen tot 2030. Het is de tweede keer dat de NEV verschijnt.

De NEV is tot stand gekomen op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken. Naast een jaarlijks compleet en feitelijk overzicht van ontwikkelingen in de Nederlandse energiehuishouding geeft deze editie invulling aan de periodieke rapportageverplichting van Nederland voor de emissies van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen. Ook het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, alsmede de Borgingscommissie van het Energieakkoord, zijn als opdrachtgevers opgetreden.

Achtergronddocumentatie

Errata