Maart 2013

Goedkopere energie dankzij elektriciteitsnet op de Noordzee

Door windparken op de Noordzee onderling met elkaar te verbinden en direct aan te sluiten op de elektriciteitsnetten van verschillende landen wordt voor Europese consumenten energie goedkoper en kan de kostprijs van windenergie mogelijk fors naar beneden. Een consortium van industriële bedrijven, kennisinstellingen en de Nederlandse overheid investeert in totaal 3 miljoen euro om de komende vier jaar de mogelijkheden hiertoe te verkennen en met concrete voorstellen te komen. ECN is een van de deelnemende partijen in dit consortium Synergies at Sea, naast energiebedrijf Nuon/Vattenfall, Liandon (gelieerd aan netbeheerder Liander), ingenieursbureaus Grontmij en Royal HaskoningDHV, Technische Universiteit Delft (TUD), Groningen Centre of Energy Law van de Rijksuniversiteit Groningen en innovatieve MKB DC Offshore Energy en Energy Solutions.


Bron: Grontmij

Technische bijdrage ECN

Het aandeel van ECN is zowel technisch als beleidsmatig. Samen met de TUD ontwikkelt ECN nieuwe concepten voor een efficiënte elektrische infrastructuur om windparken op de nationale netten aan te sluiten. Daarbij werken we aan het beter afstemmen van de opgewekte energie van windparken op de actuele energievraag, voor een optimale benutting van het elektriciteitsnetwerk. Verder onderzoekt ECN in samenwerking met Liandon de corrosiebestendigheid van materiaalcombinaties in een koelsysteem dat onderdeel uitmaakt van een innovatief offshore transformatorstation.

Beleidsmatige bijdrage ECN

Naast deze technische bijdragen ondersteunt ECN de betrokken overheden in de landen rond de Noordzee bij hun prioriteitsstelling en investeringsbesluiten. Hiertoe rekenen we de maatschappelijke kosten en baten van verschillende scenario’s voor netontwikkelingen door en wegen we ze tegen elkaar af. Deze bijdragen worden gecombineerd met die van de andere partners in een integrale haalbaarheidsstudie van verschillende business cases. Andere partijen in het consortium onderzoeken alternatieve financiële  structuren, de benodigde aanpassingen in wet- en regelgeving en nieuwe business cases die passen bij een open energiemarkt.

Vrije markt

Het consortium ondersteunt de ambitie van de EU voor één internationaal elektriciteitsnet op en rond de Noordzee. Verschillende energiebedrijven zullen dit netwerk met elkaar delen. Het wordt niet alleen gebruikt voor elektriciteit die afkomstig is van de windparken, ook stroom uit andere bronnen – zoals waterkracht of zon – kan worden uitgewisseld. Op den duur zal tussen de landen rond de Noordzee een vrije elektriciteitsmarkt ontstaan: energiebedrijven kopen hun stroom daar in waar die op dat moment het goedkoopst is. Zo’n open elektriciteitsnet met vrije handel zal energie voor de consumenten goedkoper maken. Daarnaast zullen ondernemers in windenergie naar verwachting profiteren via lagere kosten en een betere benutting van de windparken dankzij de gedeelde innovatieve infrastructuur.

Elektriciteitsrotonde

In alle Noordzeelanden gezamenlijk bestaan plannen om 120 offshore windparken te bouwen. Dat zijn in totaal zo’n 10.000 turbines, die 70 miljoen huishoudens van stroom kunnen voorzien. Aanzienlijke kostprijsverlagingen zijn noodzakelijk om offshore windenergie concurrerend te maken en het aandeel duurzame energie in 2020 op 16 procent te brengen, zoals de Nederlandse overheid wil. Een internationaal elektriciteitsnet op de Noordzee kan hieraan bijdragen. Bovendien kan Nederland dankzij zo’n netwerk economisch nog meer profiteren van zijn centrale ligging in Europa. Naast ‘gasrotonde’ wordt ons land dan ook ‘elektriciteitsrotonde’.

Wilt u meer weten over de plannen en activiteiten van het topteam Synergies at Sea? U kunt hierover contact opnemen met Edwin Wiggelinkhuizen