ECN en PBL rekenen energiebeleid door

Op grond van het huidige kabinetsbeleid zal in Nederland het aandeel hernieuwbare energie stijgen van 4 procent in 2010 tot tussen 7 en 10 procent in 2020. Dit stellen ECN en het Planbureau voor de Leefomgeving in een onlangs verschenen rapport. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu rekenden zij de consequenties van het huidige energiebeleid door. Het stijgend aandeel hernieuwbare energie is vooral te danken aan extra windenergie, meer gebruik van biobrandstoffen in de transportsector en meer duurzame warmte, zoals warmte uit biomassa, aardwarmte, warmte uit mestvergisting of warmte die wordt opgewekt via warmtepompen. De te verwachten toename in het gebruik van duurzame energie is fors, maar niet voldoende om de Europese doelstelling van 14 procent in 2020 te halen, stellen de onderzoekers.

Scenario’s

ECN en PBL betrokken bij hun analyse onder meer economische trends, energieprijzen en te verwachten ontwikkelingen in het buitenland. Zij vergeleken verschillende scenario’s met elkaar. Het beleid zoals dit door het demissionaire kabinet en de beide Kamers reeds is vastgesteld zal leiden tot circa 8 procent duurzame energie in 2020. Uitvoering van het Lente-akkoord zal leiden tot een aandeel van circa 9 procent duurzame energie. Een pakket aan energiemaatregelen, ten slotte, die zijn voorgesteld en die door het nieuwe kabinet al of niet kunnen worden overgenomen (bijvoorbeeld de verplichting voor kolencentrales om 20 procent biomassa mee te stoken) zal leiden tot een aandeel duurzame energie van circa 11 procent, met een bandbreedte van 9 tot 12%.

Broeikasgas

De beide onderzoeksorganisaties keken ook naar de uitstoot van broeikasgassen en andere luchtverontreinigende stoffen. Deze zullen waarschijnlijk in 2020 wél onder het Europese plafond blijven. Het Lente-akkoord draagt bij aan de broeikasgasreductie. Hierin staat immers dat kolencentrales niet langer zijn vrijgesteld van de kolenbelasting en dat ook over de kosten voor woon-werkverkeer voortaan belasting moet worden betaald. Voor 2030 is een verdere daling van de uitstoot van schadelijke stoffen te verwachten.

Benieuwd wat de toekomst voor u in petto heeft? Bij ECN werken 65 onderzoekers met een technische, economische, sociaal-wetenschappelijke of milieukundige achtergrond aan strategische analyses en adviezen op energiegebied. Zij kunnen ook voor u scenario’s doorrekenen en u zo helpen tijdig de juiste strategische keuze te maken.

Sytze Dijkstra vertelt u er graag meer over. Bel hem op 088-515 4858.