Peter Alderliesten over balans in de topconsortia

De ondertekening van de innovatiecontracten begin april is niet alleen een mijlpaal op de route naar een nieuw Nederlands innovatiebeleid, maar ook voor ECN een zeer belangrijk keerpunt in zijn geschiedenis. Er is een tijd aangebroken waarin nog meer dan in het verleden het bedrijfsleven richting kan geven aan toegepaste R&D – zoals onder andere ECN die uitvoert – en waarin nieuwe  samenwerkingsvormen zullen ontstaan. Naar mijn idee is dit de juiste richting om innovatie te versnellen. Ik verwacht dan ook dat toekomstige kabinetten haar zullen blijven volgen.

Topconsortia

De afgelopen maanden zijn de verschillende topsectoren bezig geweest hun plannen voor topconsortia voor kennis en innovatie, die verantwoordelijk worden voor de uitvoering van de innovatiecontracten, organisatorisch en inhoudelijk uit te werken. Ook de Topsector Energie  onder leiding van Michiel Boersma heeft er flink aan getrokken. Er zijn innovatiecontracten afgesloten op het gebied van zonne-energie, off shore windenergie, bio-energie, gas, industriële energiebesparing, smart grids en energiebesparing in de gebouwde omgeving. Bij de eerste vijf is ECN intensief betrokken.

Balans

Het credo is: vraaggestuurd samenwerken op speerpunten over de gehele keten, van fundamenteel toepassingsgericht onderzoek tot verkoopbaar product. Dit vraagt van alle partijen  – bedrijfsleven, universiteiten, kennisinstituten en overheid  –  dat zij hun verantwoordelijkheid nemen. Ze moeten immers een goede balans weten te vinden tussen alle fasen van het innovatietraject: ontdekking, toegepast onderzoek, ontwikkeling, demonstratie, marktintroductie en commercialisatie. Een balans die maximale opbrengsten voor de maatschappij garandeert,  maar in mijn opvatting ook voor alle  deelnemers. Dit lukt alleen als  alle partijen in de keten een goede, voldoende en passende rol kunnen en willen spelen, met begrip en respect voor ieders bijdrage.

Tijd, geduld en vertrouwen

Mijn ervaring leert dat het vinden van die balans in een systeem van open innovatie niet makkelijk is. Je krijgt te maken met veel partijen, die ieder geheel legitiem hun eigen doelen nastreven ten aanzien van  financiering, kenniseigendom, planning etc. Een goed inzicht daarin, begrip voor elkaars standpunt en gezamenlijke discussie zijn randvoorwaarden voor succes van het totaal. Dat vergt tijd, geduld, wederzijds vertrouwen en een goed zicht op de  toegevoegde waarde van elk van de partijen.

ECN

ECN heeft in dit lastige, maar ook spannende en inspirerende proces veel te bieden: ideeën, technische expertise, infrastructuur, project- en consortiumorganisatie etc. Natuurlijk valt er nog veel te leren. Dat lijkt mij prima. Laten wij het samen doen.

Peter Alderliesten is Programme Development Manager Energy Efficiency bij ECN

Reageer op deze column