Rutte-II kiest voor ambitieuze groene-groeistrategie

Gelukkig kiest het kabinet-Rutte II naast stevige bezuinigingen voor ‘een realistische, ambitieuze groene-groeistrategie’! Zo kunnen we kansen benutten in de mondiale markt voor nieuwe energietechnologieën. Die omvat nu al meer dan 250 miljard dollar en groeit nog steeds hard. Op drie punten pakt het regeerakkoord positief uit voor de transitie naar een  duurzame energiehuishouding.

  • Allereerst zijn de ambities opgeschroefd. De regering kiest ervoor het aandeel duurzame energie in 2020 te verhogen van 14 procent naar 16 procent. Het streeft internationaal naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050.  Er zal structureel 2,4 miljard Euro beschikbaar worden gesteld. Berekeningen van ECN geven aan dat dit toereikend kan zijn om de ambitie voor 2020  te halen. De ambitie vraagt wel om een evenwichtige ontwikkeling van duurzame warmte, groen gas en hernieuwbare elektriciteit. Zij vereist ook dat de juiste randvoorwaarden worden geschapen voor bijstook van biomassa in kolencentrales en voor inzet van extra windenergie. Vooral bij windprojecten op zee zal een sterkere groei nodig zijn.
  • Ten tweede worden de ambities ondersteund door een aantal concrete maatregelen. Zo zal de stimuleringsregeling voor duurzame energieproductie (SDE+) worden voortgezet, eventueel in combinatie met een leveranciersverplichting. Energiebesparing wordt gestimuleerd via de Green Deal. Het kleinschalig duurzaam opwekken van (zonne-)energie wordt aangemoedigd. Voor wind op zee zal met netbeheerders worden verkend hoe de benodigde elektriciteitsinfrastructuur tot stand kan komen. Hergebruik van biomassa voor meerdere toepassingen (cascadering) zal worden toegepast om de biomassa zo hoogwaardig mogelijk in te zetten.
  • Het derde belangrijke punt is dat het topsectorenbeleid zal worden voortgezet. De regering onderkent dat ons land met zijn innovatieve bedrijven en “excellente kennisinstellingen” een uitstekende uitgangspositie heeft om zijn positie in de top 5 van de meest concurrerende economieën de komende jaren te verankeren en te versterken. De afgelopen anderhalf jaar zijn innovatiecontracten afgesloten tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid. Dat geldt ook voor de topsector energie, waar hard wordt gewerkt aan innovaties op het gebied van wind op zee, zonne-energie, bio-based economy, gas, smart grids en energiebesparing in zowel industrie als ook de gebouwde omgeving.

Misschien hoort u bij een van die innovatieve bedrijven die meer omzet wil realiseren op deze groeimarkt.  ECN is een van die excellente kennisinstellingen. Het kabinet verwacht veel van ons. En terecht, wat mij betreft. ECN werkt steeds meer samen met bedrijven, zeker ook in het midden- en kleinbedrijf. Laten we elkaar opzoeken om de ambitieuze groene groeistrategie van dit nieuwe kabinet waar te maken!

Robert Kleiburg is Chief Operating Officer bij ECN